首都 thủ đô
♦ Thành phố trung tâm chính trị của một quốc gia. § Còn gọi là quốc đô .