骨法 cốt pháp
♦ Đặc trưng về cốt tướng (người hoặc các động vật khác). ◇Sử Kí : Quý tiện tại ư cốt pháp, ưu hỉ tại ư dong sắc, thành bại tại ư quyết đoán , , (Hoài Âm Hầu truyện ) Sang hay hèn là ở cốt cách, vui hay buồn là nét mặt, được hay thua là ở quyết đoán.
♦ Thể cách và tướng mạo.
♦ Bút lực và phép tắc (nói về thư họa ). Phiếm chỉ phong cách và bút pháp (thi văn). ◇Ngô Mẫn Thụ : Nhiên Vân Đài tài thật cao, vi ca thi đắc Đỗ (Phủ) cốt pháp , (Ngô Vân Đài ai từ ).