高士 cao sĩ
♦ Người có học và đức hạnh hơn đời.
♦ Người ở ẩn.