高妙 cao diệu
♦ Giỏi đẹp vô cùng.
♦ Thần tình. ◇Bắc sử : Tăng Viên y thuật cao diệu (Diêu Tăng Viên truyện ). Y thuật của Tăng Viên thật là thần diệu. § Cũng như cao minh .