高山流水 cao sơn lưu thủy
♦ Chung Tử Kì nghe đàn Bá Nha biết Bá Nha nghĩ đến núi cao hay nước chảy. Nghĩa bóng: Người tri âm khó gặp.
♦ Tên một bài từ.