高徒 cao đồ
♦ Học trò giỏi. ☆Tương tự: cao đệ .
♦ Tiếng kính xưng học trò của người khác. ◎Như: lệnh cao đồ đích biểu hiện phi thường kiệt xuất .