高懷 cao hoài
♦ Hoài bão cao thượng, chí lớn. ◇Tuân Tế : Cao hoài bất khả vong, Kiếm ý hà năng dĩ , (Tặng Âm Lương Châu ).