高臥 cao ngọa
♦ Gối đầu nằm ở chỗ cao, nhàn thích, không lo nghĩ gì cả. ◇Tam quốc diễn nghĩa : Giá tiên sanh như hà ngạo mạn! Kiến ngã ca ca thị lập giai hạ, tha cánh cao ngọa, thôi thụy bất khởi! ! , , ! (Đệ tam thập bát hồi) (Trương Phi nói:) Lão tiên sinh này (chỉ Khổng Minh) sao kiêu ngạo thế! Thấy anh ta đứng hầu dưới thềm thế kia, nó càng gối đầu nằm cao, giả vờ ngủ không thèm dậy!
♦ Tỉ dụ người ở ẩn không ra làm quan.