高談闊論 cao đàm khoát luận
♦ Bàn luận thanh cao, thú vị, không câu thúc.
♦ Bàn phiếm, luận suông, không có nội dung thật sự.