高超 cao siêu
♦ Vượt thoát thế tục. ◇Nguyễn Tịch : Nhược lương vận vị hiệp, thần cơ vô chuẩn, tắc đằng tinh kháng chí, mạc thế cao siêu, đãng tinh cử vu huyền khu chi biểu, sư diệu tiết vu cửu cai chi ngoại , , , , , (Đáp Phục Nghĩa thư ).
♦ Vượt khỏi bậc thường, trác việt. ◇Ngô Sí Xương : Khảo quan Phương Toàn tụng chi viết: Văn thật cao siêu : (Khách song nhàn thoại , Ngữ quái ).
♦ Cao quá mặt đất hoặc vật khác. ◇Thẩm Thuyên Kì : (Hạp San) quan xuất Vu San chi thập nhị, cao siêu pháp giới chi tam thiên (), (Hạp San phú ).