高雅 cao nhã
♦ Cao siêu chính trực. § Đối lại với: bình dong tà ác . ◇Lí Đông Dương : Trọng Luật học thức cao nhã, chí tháo tu khiết , (Minh Cố Phong đại an nhân thư thị mộ chí minh ).
♦ Cao thượng phong nhã. § Đối lại với: ổi tỏa thô tục . ◇Lão tàn du kí tục tập di cảo 稿: Tha đồng trần tục nhân xử, tha nhất dạng đích trần tục; đồng cao nhã nhân xử, tha hựu nhất dạng đích cao nhã , ; , (Đệ ngũ hồi ).