鳩民 cưu dân
♦ Tu họp nhân dân lại.
♦ Chỉ người nghiện hút hốc hác võ vàng.