鵠的 cốc đích
♦ Trung tâm cái đích để tập bắn. ◇Chiến quốc sách : Kim phù cốc đích, phi cữu tội ư nhân dã, tiện cung dẫn nỗ nhi xạ chi, trúng giả tắc thiện, bất trúng tắc quý , , 便, , (Tề sách ngũ ) Như tim cái đích để bắn kia, có tội gì với người đâu mà giương cung nỏ bắn nó, trúng thì được khen, không trúng thì xấu hổ.
♦ Mục đích.