鼓行 cổ hành
♦ Đánh trống hành quân. ◇Chu Lễ : Cổ hành, minh trạc, xa đồ giai hành , , (Hạ quan , Đại tư mã ).
♦ Đi trước dẫn đầu nêu cao thanh thế. ◇Đường Chân : Thiên hạ chi sĩ văn chi, ích cao kì nghĩa, mạc bất cổ hành nhi vãng, nguyện vi chi kế dã , , , (Tiềm thư , Khứ danh ).
♦ Thịnh hành. ◇Lưu Vũ Tích : Thủy dĩ chương cú chấn khởi ư Khai Nguyên trung, dữ Vương Duy, Thôi Hạo bỉ kiên tương thủ, cổ hành ư thì , , (Đường cố thượng thư chủ khách viên ngoại lang lô công tập kỉ ).