五帝 ngũ đế
♦ Năm đời vua tối cổ Trung Hoa, trong thời đại hoàng kim, gồm Phục Hi, Thần Nông, Hoàng Đế, Đường Nghiêu, Ngu Thuấn , , , , .
♦ Có thuyết khác cho rằng ngũ đế gồm Hoàng Đế, Chuyên Húc, Đế Khốc, Đường Nghiêu, Ngu Thuấn , , , , .
♦ Lại một thuyết ghi ngũ đế gồm Thiếu Hạo, Chuyên Húc, Đế Khốc, Nghiêu, Thuấn , , , , .