五帶 ngũ đới
♦ Năm dải khí hậu trên trái đất, gồm nhiệt đới, nam ôn đới, bắc ôn đới, nam hàn đới, bắc hàn đới , , , , .