五福 ngũ phúc
♦ Năm thứ hạnh phúc: phú, quý, thọ, khang, ninh , , , , .
♦ Có thuyết nói ngũ phúc gồm: thọ, phú, quý, an lạc, tử tôn chúng đa , , , , .