丁口 đinh khẩu
♦ Số người trong vùng. ☆Tương tự: nhân khẩu .