亭長 đình trưởng
♦ Đời Tần, Hán, cứ 10 dặm đất đặt một đình, có đình trưởng cai quản, để phòng trộm cướp.