動氣 động khí
♦ Nổi giận, lấy làm bực bội. ◇Hồng Lâu Mộng : Lão da dã bất dụng vị giá tiểu sự động khí (Đệ nhị thập tam hồi) Ông cũng không nên để tâm bực bội về việc nhỏ này.