動土 động thổ
♦ Đụng vào đất. Nghĩa bóng: Ý nói bắt đầu xây cất.