動辭 động từ
♦ Tiếng diễn tả tình trạng hoặc hành động (tiếng Pháp: verbe).