動員 động viên
♦ Tập họp nhân lực, tài tực, vật lực vào việc chiến tranh, quốc phòng.
♦ Kêu gọi phát động người tham gia hoạt động nào đó.