下筆 hạ bút
♦ Đặt bút. Chỉ dùng bút làm thơ văn hoặc thư họa.