下等 hạ đẳng
♦ § Theo Chu lễ , xưa thiên tử có việc hội hợp chư hầu, dựng đàn lên ở giao ngoại để công bố chánh sự. Đàn hội hợp đều có ba tầng, kể từ dưới đất trở lên chia làm ba bậc: hạ, trung và thượng đẳng.
♦ Hạng thấp hoặc địa vị thấp kém.
♦ Thấp kém dung tục, không cao nhã. ◇Lão Xá : Hứa đa hạ đẳng Anh Quốc nhân thuyết thoại thị bất quản văn pháp đích (Nhị mã , Đệ tam đoạn nhị).
♦ Giáng cấp.