下國 hạ quốc
♦ Lời nói khiêm tự xưng nước mình. ◇Tả truyện : Thiên nhược bất thức bất trung, hà dĩ sử hạ quốc , 使 (Ai Công thập nhất niên ).
♦ Nước nhỏ. ◇Nễ Hành : Bối man di chi hạ quốc, thị quân tử chi quang nghi , (Anh vũ phú ).
♦ Nước chư hầu.
♦ Thiên hạ. ◇Thi Kinh : Yểm hữu hạ quốc, Tỉ dân giá sắc , (Lỗ tụng , Bí cung ) Lấy được thiên hạ, Khiến cho dân cày cấy gặt hái.