下層 hạ tằng
♦ Tầng dưới, cấp dưới.
♦ Hạ lưu, hạ đẳng.