下問 hạ vấn
♦ Thỉnh giáo kẻ dưới mình (về tuổi tác, học vấn, địa vị...). ◇Luận Ngữ : Mẫn nhi hiếu học, bất sỉ hạ vấn , (Công Dã Tràng ) Thông minh mà lại hiếu học, không thẹn hỏi người thấp hơn mình.