享樂 hưởng lạc
♦ Hưởng thụ sung sướng, yên vui. ◇Viên Quýnh : Hưởng lạc thọ khảo, thê nhi mãn tiền , 滿 (Phong song tiểu độc , Quyển hạ).