傑句 kiệt cú
♦ Câu văn thơ tuyệt hay. § Cũng nói là giai cú .