今古 kim cổ
♦ Thời nay và thời xưa. ◇Hàn Dũ : Nghị luận chứng cứ kim cổ, xuất nhập kinh sử bách tử , (Liễu Tử Hậu mộ chí minh ) Nghị luận thì dẫn chứng cổ kim, làu thông kinh sử bách gia.
♦ Từ xưa tới nay. ◇Hồng Thăng : Kim cổ tình tràng, vấn thùy cá chân tâm đáo để? , (Trường sanh điện 殿) Trong tình trường từ xưa tới nay, hỏi ai lòng thật đạt tới tận cùng?
♦ Quá khứ, đã qua. Cũng mượn chỉ việc đời tiêu mất. ◇Triệu Mạnh Phủ : Nhân gian phủ ngưỡng thành kim cổ, Hà đãi tha thì thủy võng nhiên , (Văn đảo y ) Trong cõi người ta (vừa) cúi ngửa (đã) thành quá khứ, Đợi đến bao giờ mới buông xả? § Võng nhiên hiểu theo nghĩa không vô sở hữu mạo .