今人 kim nhân
♦ Người đời nay. ★Tương phản: cổ nhân .