今昔 kim tịch, kim tích
♦ Đêm qua. ◇Lã Thị Xuân Thu : Kim tịch thần mộng thụ chi (Bác chí ) Đêm qua tôi nằm mộng thấy được truyền thụ cho môn đó.
♦ Ngày nay và ngày xưa, hiện tại và quá khứ. ☆Tương tự: kim cổ . ◇Nhi nữ anh hùng truyện : Kim tích tình hình bất đồng (Đệ nhị lục hồi) Bây giờ và khi trước, tình hình không giống nhau.
♦ Ngày xưa, vãng tích, quá khứ. ◇Lưu Cơ : Phồn hoa quá nhãn thành kim tích (Ức Tần Nga , Từ ) Phồn hoa qua trước mắt đã trở thành quá khứ.