今文 kim văn
♦ Văn chương theo thể thức đương thời, trái với cổ văn .