京都 kinh đô
♦ Đô thành lớn trong nước.
♦ Thủ phủ một nước.