令旨 lệnh chỉ
♦ Mệnh lệnh của vua. ◇Lương Thư : Bào Lang, khanh hữu tội, lệnh chỉ sử ngã tỏa khanh, vật dĩ cố ý kiến đãi , , 使, (Vương Tăng Biện truyện ).
♦ Thời nhà Kim , mệnh lệnh của Hoàng thái hậu từng được gọi là lệnh chỉ .