令正 lệnh chánh
♦ Ngày xưa gọi vợ chính là chánh thất , nên lệnh chánh là tiếng tôn xưng vợ chính của người khác.
♦ Tên một chức quan thời xưa.