令姪 lệnh điệt
♦ Tiếng tôn xưng cháu trai người khác.