令尹 lệnh doãn
♦ Một chức quan, thời Xuân Thu, tương đương với tể tướng.
♦ Tên tôn xưng quan huyện.