令堂 lệnh đường
♦ Tiếng tôn xưng mẹ người khác. ☆Tương tự: lệnh mẫu , lệnh từ .