令兄 lệnh huynh
♦ Tiếng tôn xưng anh trai người khác.