令母 lệnh mẫu
♦ Tiếng tôn xưng mẹ người khác. § Cũng gọi là: lệnh đường , lệnh từ .