五霸 ngũ bá
♦ Năm chư hầu có thế lực nhất trong thời Xuân Thu, gồm Tề Hoàn Công , Tống Tương Công , Tấn Văn Công , Tần Mục Công và Sở Trang Phụ .