五戒 ngũ giới
♦ Ngũ giới : tiếng nhà Phật, chỉ năm điều ngăn cấm: sát sinh (sát ), trộm cắp (đạo ), tà dâm (dâm ), nói xằng (vọng ), uống rượu (tửu ).