五色 ngũ sắc
♦ Năm màu chính, gồm thanh, hoàng, xích, bạch, hắc , , , , (xanh, vàng, đỏ, trắng, đen). ☆Tương tự: ngũ thải .
♦ Phiếm chỉ các loại màu sắc.
♦ Thần sắc. ◎Như: ngũ sắc vô chủ thần sắc bất định.
♦ Đông y chỉ năm thứ khí sắc phản ánh của năm tạng trên mặt.