五雲 ngũ vân
♦ Đám mây năm màu, được coi là điềm lành.
♦ Ngũ sắc tường vân, tiên nhân sở ngự (Từ nguyên) Năm thức mây đẹp là nơi tiên ở.