任重 nhậm trọng, nhiệm trọng
♦ Mang, chở, vác... vật nặng. ◇Hàn Phi Tử : Phù mã chi sở dĩ năng nhậm trọng dẫn xa nhi trí viễn đạo giả, dĩ cân lực dã , (Nhân chủ ).
♦ Đảm đương trách nhiệm lớn lao. ◇Tiền Khiêm Ích : Chế viết: Trẫm quyến cố cương vũ, ngụ mị tuấn hiền, nguyện đắc côi tài nhậm trọng chi nhân, dĩ kiến kinh doanh cáo thành chi nghiệp : , , , (Thái bộc tự thiêm chú thiếu khanh hùng minh ngộ thụ trung hiến đại phu chế ).