仁愛 nhân ái
♦ Nhân hậu từ ái. ◇Hoài Nam Tử : Nghiêu lập hiếu từ nhân ái, sử dân như tử đệ , 使 (Tu vụ ).