仁政 nhân chính
♦ Chính trị nhân đức. ★Tương phản: bạo chính , ngược chính , hà chính . ◇Mạnh Tử : Phù nhân chính tất tự kinh giới thủy. Kinh giới bất chính, tỉnh địa bất quân, cốc lộc bất bình . , , 祿 (Đằng Văn Công thượng ) Chính trị nhân đức, phải bắt đầu ở sự phân chia ruộng đất. Nếu ruộng đất phân chia không đúng, thì tỉnh địa (chín khu trong ruộng theo hình chữ tỉnh ) không đồng đều, số lúa thâu (cốc ) để phát lương (lộc 祿) cho quan sẽ chẳng công bình.