人定勝天 nhân định thắng thiên
♦ Sức người có thể khắc phục trở ngại tự nhiên, thay đổi hoàn cảnh. ☆Tương tự: sự tại nhân vi . ★Tương phản: thiên ý nan vi , thành sự tại thiên .